آهنگ ها

پیش درآمد شور

پیش درآمد شور

محمدرضا شجریان

دو نوازی تار و نی

دو نوازی تار و ...

محمدرضا شجریان

چهارمضراب

چهارمضراب

محمدرضا شجریان

ساز و آواز شور

ساز و آواز شور

محمدرضا شجریان

برش های پیش فرض

پیش درآمد شور

پیش درآمد ...

محمدرضا شجریان

۰۲:۱۸ - ۰۱:۲۸

دو نوازی تار و نی

دو نوازی ت...

محمدرضا شجریان

۰۲:۰۹ - ۰۱:۱۴

چهارمضراب

چهارمضراب

محمدرضا شجریان

۰۰:۵۵ - ۰۰:۰۰

ساز و آواز شور

ساز و آواز...

محمدرضا شجریان

۱۱:۱۶ - ۱۰:۱۹