بحب الحسین

بحب الحسین

محمد حسین پویان...

هزار و چهارصد سال

هزار و چهارصد س...

محمد حسین پویان...

سر خم نکردم

سر خم نکردم

محمد حسین پویان...

یار دلم

یار دلم

محمد حسین پویان...

به تو مدیونم حسین

به تو مدیونم حس...

محمد حسین پویان...

دنیا محل گذره

دنیا محل گذره

محمد حسین پویان...

من حیدریم

من حیدریم

محمد حسین پویان...

چه فراقی

چه فراقی

محمد حسین پویان...

درّ نجف

درّ نجف

محمد حسین پویان...

به تو از دور سلام

به تو از دور سل...

محمد حسین پویان...

آرامش من

آرامش من

محمد حسین پویان...

من حرم لازمم

من حرم لازمم

محمد حسین پویان...

حی علی الحسین

حی علی الحسین

محمد حسین پویان...

دلتنگ یک حسرت

دلتنگ یک حسرت

محمد حسین پویان...

که می باشم

که می باشم

محمد حسین پویان...

میخونم هر سحر

میخونم هر سحر

محمد حسین پویان...

عزیزم حسین

عزیزم حسین

محمد حسین پویان...

عشق یعنی سینه زنی

عشق یعنی سینه ز...

محمد حسین پویان...

خمار مستی

خمار مستی

محمد حسین پویان...

آه میکشم

آه میکشم

محمد حسین پویان...