آهنگ ها

جدیدا

جدیدا

ندیم عمرانی

تقصیر

تقصیر

ندیم عمرانی

کافیه

کافیه

ندیم عمرانی

بارون

بارون

ندیم عمرانی

برش های پیش فرض

جدیدا

جدیدا

ندیم عمرانی

۰۱:۴۰ - ۰۰:۵۷

تقصیر

تقصیر

ندیم عمرانی

۰۱:۴۶ - ۰۰:۵۲

تقصیر

تقصیر

ندیم عمرانی

۰۲:۴۸ - ۰۱:۵۰

کافیه

کافیه

ندیم عمرانی

۰۱:۲۱ - ۰۰:۳۷

آلبوم های دیگر خواننده