آهنگ ها

جدیدا

جدیدا

ندیم

تقصیر

تقصیر

ندیم

کافیه

کافیه

ندیم

بارون

بارون

ندیم

برش های پیش فرض

جدیدا

جدیدا

ندیم

۰۱:۴۰ - ۰۰:۵۷

تقصیر

تقصیر

ندیم

۰۲:۴۸ - ۰۱:۵۰

تقصیر

تقصیر

ندیم

۰۱:۴۶ - ۰۰:۵۲

کافیه

کافیه

ندیم

۰۱:۲۱ - ۰۰:۳۷

آلبوم های دیگر خواننده