آهنگ ها

برادر

مسعود جلیل...

برادر

دلتنگ

مسعود جلیل...

دلتنگ

دل

مسعود جلیل...

دل

رسم دنیا

مسعود جلیل...

رسم دنیا

برش های پیش فرض

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۸

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

۰۱:۴۳ - ۰۰:۵۰

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

۰۲:۴۹ - ۰۱:۵۳

دلتنگ

دلتنگ

مسعود جلیلیان

۰۱:۱۰ - ۰۰:۱۰

آلبوم های دیگر خواننده