آهنگ ها

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

دلتنگ

دلتنگ

مسعود جلیلیان

دل

دل

مسعود جلیلیان

رسم دنیا

رسم دنیا

مسعود جلیلیان

برش های پیش فرض

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

۰۲:۴۹ - ۰۱:۵۳

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

۰۱:۴۳ - ۰۰:۵۰

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۸

دلتنگ

دلتنگ

مسعود جلیلیان

۰۲:۳۰ - ۰۱:۳۴

آلبوم های دیگر خواننده