آهنگ ها

شوخی ندارم(Ftسهراب پاکزاد)

آصف آریا

شوخی ندارم(Ftسه...

هیس

آصف آریا

هیس

موی لخت

آصف آریا

موی لخت

نگرانتم

آصف آریا

نگرانتم

برش های پیش فرض

شوخی ندارم(Ftسهراب پاکزاد)

شوخی ندارم(Ftسهراب پ...

آصف آریا

۰۱:۱۰ - ۰۰:۱۰

شوخی ندارم(Ftسهراب پاکزاد)

شوخی ندارم(Ftسهراب پ...

آصف آریا

۰۱:۳۲ - ۰۰:۴۰

موی لخت

موی لخت

آصف آریا

۰۱:۱۵ - ۰۰:۱۶

موی لخت

موی لخت

آصف آریا

۰۲:۳۵ - ۰۱:۳۷

آلبوم های دیگر خواننده