آهنگ ها

عشقم اینه

زانکو

عشقم اینه

نفس

زانکو

نفس

یه دونه گل

زانکو

یه دونه گل

بند دلم

زانکو

بند دلم

برش های پیش فرض

عشقم اینه

عشقم اینه

زانکو

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۶

عشقم اینه

عشقم اینه

زانکو

۰۱:۴۴ - ۰۰:۵۴

عشقم اینه

عشقم اینه

زانکو

۰۲:۳۹ - ۰۱:۴۵

نفس

نفس

زانکو

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۰

آلبوم های دیگر خواننده