آهنگ ها

خوشم میاد

خوشم میاد

زانکو

رد پا

رد پا

زانکو

عشقم اینه

عشقم اینه

زانکو

نفس

نفس

زانکو

برش های پیش فرض

خوشم میاد

خوشم میاد

زانکو

۰۲:۲۲ - ۰۱:۲۸

خوشم میاد

خوشم میاد

زانکو

۰۱:۱۹ - ۰۰:۲۴

خوشم میاد

خوشم میاد

زانکو

۰۰:۵۵ - ۰۰:۰۷

رد پا

رد پا

زانکو

۰۲:۴۶ - ۰۱:۵۶

آلبوم های دیگر خواننده