آهنگ ها

اینا

مجید رضوی

اینا

دسته گل

مجید رضوی

دسته گل

پدیده

مجید رضوی

پدیده

از خودت بگو

مجید رضوی

از خودت بگو

برش های پیش فرض

دسته گل

دسته گل

مجید رضوی

۰۱:۱۷ - ۰۰:۳۱

دسته گل

دسته گل

مجید رضوی

۰۱:۵۷ - ۰۱:۰۰

دسته گل

دسته گل

مجید رضوی

۰۲:۵۹ - ۰۲:۰۰

پدیده

پدیده

مجید رضوی

۰۱:۱۵ - ۰۰:۱۹

آلبوم های دیگر خواننده