آهنگ ها

عاشق که باشی

عاشق که باشی

رضا ملک زاده

دوست دارم

دوست دارم

رضا ملک زاده

به نام عشق

به نام عشق

رضا ملک زاده

صورت جذاب

صورت جذاب

رضا ملک زاده

برش های پیش فرض

عاشق که باشی - 3

عاشق که باشی - 3

رضا ملک زاده

۰۲:۲۷ - ۰۱:۳۶

عاشق که باشی - 2

عاشق که باشی - 2

رضا ملک زاده

۰۱:۳۰ - ۰۰:۳۳

عاشق که باشی - 1

عاشق که باشی - 1

رضا ملک زاده

۰۰:۵۳ - ۰۰:۰۰

دوست دارم - 3

دوست دارم - 3

رضا ملک زاده

۰۲:۴۶ - ۰۱:۵۳

آلبوم های دیگر خواننده