آهنگ ها

خودت

خودت

احسان دریادل

طعمه

طعمه

احسان دریادل

پای من

پای من

احسان دریادل

نمیفهمی

نمیفهمی

احسان دریادل

برش های پیش فرض

پای من

پای من

احسان دریادل

۰۰:۴۴ - ۰۰:۰۲

پای من

پای من

احسان دریادل

۰۱:۴۰ - ۰۰:۴۱

پای من

پای من

احسان دریادل

۰۲:۵۹ - ۰۲:۰۰

طعمه

طعمه

احسان دریادل

۰۱:۲۳ - ۰۰:۲۴

آلبوم های دیگر خواننده