آهنگ ها

بد به دل

بد به دل

مسیح و آرش

آروم قدم بزن

آروم قدم بزن

مسیح و آرش

صد ریشتری

صد ریشتری

مسیح و آرش

منتظر نباش

منتظر نباش

مسیح و آرش

برش های پیش فرض

بد به دل

بد به دل

مسیح و آرش

۰۱:۵۰ - ۰۰:۵۰

بد به دل

بد به دل

مسیح و آرش

۰۱:۰۳ - ۰۰:۱۷

بد به دل

بد به دل

مسیح و آرش

۰۲:۴۵ - ۰۱:۵۳

آروم قدم بزن

آروم قدم ب...

مسیح و آرش

۰۳:۰۵ - ۰۲:۰۶