آهنگ ها

حقم اینه

حقم اینه

پازل بند

وابسته

وابسته

پازل بند

چی سرت اومد

چی سرت اومد

پازل بند

خستم

خستم

پازل بند

برش های پیش فرض

حقم اینه

حقم اینه

پازل بند

۰۱:۰۷ - ۰۰:۱۶

حقم اینه

حقم اینه

پازل بند

۰۲:۴۸ - ۰۱:۵۲

حقم اینه

حقم اینه

پازل بند

۰۳:۳۳ - ۰۲:۳۳

وابسته

وابسته

پازل بند

۰۱:۲۱ - ۰۰:۳۰

آلبوم های دیگر خواننده