آهنگ ها

دل نشکن

مهدی احمدو...

دل نشکن

ازم بریدی

مهدی احمدو...

ازم بریدی

موج منفی

مهدی احمدو...

موج منفی

غریبونه

مهدی احمدو...

غریبونه

برش های پیش فرض

دل نشکن

دل نشکن

مهدی احمدوند

۰۱:۳۹ - ۰۰:۴۴

دل نشکن

دل نشکن

مهدی احمدوند

۰۳:۰۸ - ۰۲:۱۰

ازم بریدی

ازم بریدی

مهدی احمدوند

۰۱:۴۱ - ۰۰:۵۲

موج منفی

موج منفی

مهدی احمدوند

۰۱:۴۸ - ۰۱:۱۱