آهنگ ها

روانی

روانی

مهدی احمدوند

دروغه

دروغه

مهدی احمدوند

دل نشکن

دل نشکن

مهدی احمدوند

ازم بریدی

ازم بریدی

مهدی احمدوند

برش های پیش فرض

روانی

روانی

مهدی احمدوند

۰۰:۵۳ - ۰۰:۰۵

روانی

روانی

مهدی احمدوند

۰۱:۳۸ - ۰۰:۳۸

دروغه

دروغه

مهدی احمدوند

۰۱:۲۰ - ۰۰:۲۴

دروغه

دروغه

مهدی احمدوند

۰۱:۴۶ - ۰۱:۰۱