آهنگ ها

دل نشکن

دل نشکن

مهدی احمدوند

ازم بریدی

ازم بریدی

مهدی احمدوند

موج منفی

موج منفی

مهدی احمدوند

غریبونه

غریبونه

مهدی احمدوند

برش های پیش فرض

دل نشکن - 2

دل نشکن - 2

مهدی احمدوند

۰۳:۰۸ - ۰۲:۱۰

دل نشکن - 1

دل نشکن - 1

مهدی احمدوند

۰۱:۳۹ - ۰۰:۴۴

ازم بریدی - 1

ازم بریدی - 1

مهدی احمدوند

۰۱:۴۱ - ۰۰:۵۲

موج منفی - 2

موج منفی - 2

مهدی احمدوند

۰۳:۱۱ - ۰۲:۲۱