برش های پیش فرض

سلام آقا

سلام آقا

حسین خلجی

۰۰:۵۲ - ۰۰:۰۲

دوست قدیمی

دوست قدیمی

حسین خلجی

۰۱:۱۲ - ۰۰:۱۲

امام مهربان

امام مهربان

حسین خلجی

۰۳:۰۶ - ۰۲:۱۱

سلام اربابم

سلام اربابم

حسین خلجی

۰۱:۱۷ - ۰۰:۲۷

سلام آقا

سلام آقا

حسین خلجی

۰۰:۳۵ - ۰۰:۰۰

دوست قدیمی

دوست قدیمی

حسین خلجی

۰۱:۳۰ - ۰۰:۳۰

سلام زیارت عاشورا

سلام زیارت عا...

حسین خلجی

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۱

دوست قدیمی

دوست قدیمی

حسین خلجی

۰۲:۳۱ - ۰۱:۳۱

دوست قدیمی

دوست قدیمی

حسین خلجی

۰۲:۵۰ - ۰۱:۵۰

باب الحسین

باب الحسین

حسین خلجی

۰۱:۱۵ - ۰۰:۲۴

سلام زیارت عاشورا

سلام زیارت عا...

حسین خلجی

۰۲:۱۵ - ۰۱:۲۸

سلام اربابم

سلام اربابم

حسین خلجی

۰۳:۰۰ - ۰۲:۰۵

باب الحسین

باب الحسین

حسین خلجی

۰۱:۴۶ - ۰۰:۵۰

باب الحسین

باب الحسین

حسین خلجی

۰۲:۱۳ - ۰۱:۱۵

امام مهربان

امام مهربان

حسین خلجی

۰۵:۰۹ - ۰۴:۲۱

به تو سلام میدم

به تو سلام می...

حسین خلجی

۰۰:۵۱ - ۰۰:۱۲

سردار دلها

سردار دلها

حسین خلجی

۰۰:۵۶ - ۰۰:۰۸

جاموندم

جاموندم

حسین خلجی

۰۴:۰۹ - ۰۳:۰۹

سردار دلها

سردار دلها

حسین خلجی

۰۱:۴۰ - ۰۰:۴۰

حضرت عباس

حضرت عباس

حسین خلجی

۰۴:۱۸ - ۰۳:۲۳