برش های پیش فرض

چال رو گونه ات

چال رو گونه ا...

شاهین بنان

۰۰:۵۳ - ۰۰:۰۰

چال رو گونه ات

چال رو گونه ا...

شاهین بنان

۰۲:۳۵ - ۰۱:۴۱

دلی دلی

دلی دلی

شاهین بنان

۰۱:۴۹ - ۰۱:۰۲

صداش کنی

صداش کنی

شاهین بنان

۰۱:۰۶ - ۰۰:۱۲

عاشق نشدی

عاشق نشدی

شاهین بنان

۰۱:۴۱ - ۰۰:۴۵

چال رو گونه ات

چال رو گونه ا...

شاهین بنان

۰۱:۵۲ - ۰۰:۵۳

آفتاب

آفتاب

شاهین بنان

۰۲:۳۳ - ۰۱:۴۰

آفتاب

آفتاب

شاهین بنان

۰۱:۰۵ - ۰۰:۱۶

دلتنگی

دلتنگی

شاهین بنان

۰۱:۰۶ - ۰۰:۰۷

دلتنگی

دلتنگی

شاهین بنان

۰۱:۲۵ - ۰۰:۲۹

آفتاب

آفتاب

شاهین بنان

۰۱:۴۱ - ۰۰:۵۱

دلی دلی

دلی دلی

شاهین بنان

۰۲:۳۷ - ۰۱:۴۹

دلتنگی

دلتنگی

شاهین بنان

۰۲:۱۶ - ۰۱:۲۶

اقیانوس

اقیانوس

شاهین بنان

۰۱:۴۷ - ۰۰:۴۸

دلی دلی

دلی دلی

شاهین بنان

۰۱:۰۲ - ۰۰:۱۲

یکی نیست

یکی نیست

شاهین بنان

۰۱:۱۳ - ۰۰:۱۳

عاشق نشدی

عاشق نشدی

شاهین بنان

۰۱:۰۲ - ۰۰:۱۳

اقیانوس

اقیانوس

شاهین بنان

۰۱:۰۴ - ۰۰:۱۶

صداش کنی

صداش کنی

شاهین بنان

۰۳:۰۵ - ۰۲:۱۶

صداش کنی

صداش کنی

شاهین بنان

۰۲:۰۵ - ۰۱:۱۲