برش های پیش فرض

شب درد و غم آمد بهار ماتم آمد

شب درد و غم آ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۲ - ۰۰:۰۰

آقام آقام ای گل نرگس

آقام آقام ای ...

محمدرضا طاهری

۰۱:۱۴ - ۰۰:۱۶

حی علی العزا حی علی البکاء

حی علی العزا ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۰

یه نامه نا نوشته پر از بغض که شکفته

یه نامه نا نو...

محمدرضا طاهری

۰۱:۰۵ - ۰۰:۱۵

صدای مادرای داغ دیده

صدای مادرای د...

محمدرضا طاهری

۰۱:۰۸ - ۰۰:۱۰

یادگار برادرم من سپردم به خواهرم

یادگار برادرم...

محمدرضا طاهری

۰۰:۴۰ - ۰۰:۰۰

حرم آتیش و دلم آتیشه

حرم آتیش و دل...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۸ - ۰۰:۰۱

خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب

خدایا پریشونه...

محمدرضا طاهری

۰۰:۳۹ - ۰۰:۰۰

منزل به منزل صدای پا می رسه

منزل به منزل ...

محمدرضا طاهری

۰۱:۰۴ - ۰۰:۰۸

دوباره دل پریشانم

دوباره دل پری...

محمدرضا طاهری

۰۰:۴۶ - ۰۰:۰۰

کجاست مشک پر از تیرت

کجاست مشک پر ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۰

نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن

نوجوانم بعد ا...

محمدرضا طاهری

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۱

یا قتیل العبرات

یا قتیل العبر...

محمدرضا طاهری

۰۰:۰۱ - ۰۰:۰۰

علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت...

علمدار بزار ب...

محمدرضا طاهری

۰۱:۵۹ - ۰۱:۱۷

بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمی شود

بی همگان به س...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۰

خون من از خون حسنه دارم عطر گل یاس

خون من از خون...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۰

عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم

عموجون من از ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۳۴ - ۰۰:۰۰

دارم غبار می بینم

دارم غبار می ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۶ - ۰۰:۰۰