آهنگ ها

درآمد

درآمد

علیرضا افتخاری

سماع آسمان

سماع آسمان

علیرضا افتخاری

عشاق

عشاق

علیرضا افتخاری

فرود

فرود

علیرضا افتخاری

برش های پیش فرض

درآمد

درآمد

علیرضا افتخاری

۰۲:۰۴ - ۰۱:۱۱

سماع آسمان

سماع آسمان

علیرضا افتخاری

۰۱:۱۸ - ۰۰:۲۸

سماع آسمان

سماع آسمان

علیرضا افتخاری

۰۲:۴۷ - ۰۱:۵۳

سماع آسمان

سماع آسمان

علیرضا افتخاری

۰۴:۳۳ - ۰۳:۴۳

آلبوم های دیگر خواننده