آهنگ ها

خسته شدم

خسته شدم

روزبه بمانی

خودم خواستم

خودم خواستم

روزبه بمانی

بغض سی ساله

بغض سی ساله

روزبه بمانی

سلام

سلام

روزبه بمانی

برش های پیش فرض

خسته شدم - 1

خسته شدم - 1

روزبه بمانی

۰۲:۲۶ - ۰۱:۵۴

خودم خواستم - 1

خودم خواستم - 1

روزبه بمانی

۰۰:۵۹ - ۰۰:۱۰

بغض سی ساله - 1

بغض سی ساله - 1

روزبه بمانی

۰۱:۳۵ - ۰۰:۴۳

سلام - 1

سلام - 1

روزبه بمانی

۰۱:۴۰ - ۰۱:۰۶