آهنگ ها

خسته شدم

روزبه بمان...

خسته شدم

خودم خواستم

روزبه بمان...

خودم خواستم

بغض سی ساله

روزبه بمان...

بغض سی ساله

سلام

روزبه بمان...

سلام

برش های پیش فرض

خسته شدم

خسته شدم

روزبه بمانی

۰۲:۲۶ - ۰۱:۵۴

خودم خواستم

خودم خواستم

روزبه بمانی

۰۰:۵۹ - ۰۰:۱۰

بغض سی ساله

بغض سی ساله

روزبه بمانی

۰۱:۳۵ - ۰۰:۴۳

سلام

سلام

روزبه بمانی

۰۱:۴۰ - ۰۱:۰۶