آهنگ ها

بمان

روزبه بمان...

بمان

من باهاش کار دارم این روزا

روزبه بمان...

من باهاش کار دا...

تنهایی

روزبه بمان...

تنهایی

اسمت که میاد

روزبه بمان...

اسمت که میاد

برش های پیش فرض

بمان

بمان

روزبه بمانی

۰۱:۱۷ - ۰۰:۲۳

بمان

بمان

روزبه بمانی

۰۱:۴۲ - ۰۰:۵۲

بمان

بمان

روزبه بمانی

۰۲:۵۵ - ۰۱:۵۹

من باهاش کار دارم این روزا

من باهاش کار دارم ای...

روزبه بمانی

۰۱:۰۷ - ۰۰:۰۹