آهنگ ها

بمان

بمان

روزبه بمانی

من باهاش کار دارم این روزا

من باهاش کار دا...

روزبه بمانی

تنهایی

تنهایی

روزبه بمانی

اسمت که میاد

اسمت که میاد

روزبه بمانی

برش های پیش فرض

بمان

بمان

روزبه بمانی

۰۱:۱۷ - ۰۰:۲۳

بمان

بمان

روزبه بمانی

۰۱:۴۲ - ۰۰:۵۲

بمان

بمان

روزبه بمانی

۰۲:۵۵ - ۰۱:۵۹

من باهاش کار دارم این روزا

من باهاش ک...

روزبه بمانی

۰۱:۰۷ - ۰۰:۰۹