آهنگ ها

شور،دشتی-ضربی به همراه آواز
شور،دشتی-ضربی به همراه آوازمحمد معتمدی
دو بیتی خوانی
دو بیتی خوانیمحمد معتمدی
"یاد باد"ضربی خوانی بداهه
"یاد باد"ضربی خوانی بداههمحمد معتمدی
"دل عاشق"ضربی خوانی بداهه
"دل عاشق"ضربی خوانی بداههمحمد معتمدی

برش های پیش فرض

شور،دشتی-ضربی به همراه آواز
شور،دشتی-ضربی به همراه آوازمحمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۳۱
دو بیتی خوانی
دو بیتی خوانیمحمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۳۰
"یاد باد"ضربی خوانی بداهه
"یاد باد"ضربی خوانی بداههمحمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۲۹
"دل عاشق"ضربی خوانی بداهه
"دل عاشق"ضربی خوانی بداههمحمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۲۸