آهنگ ها

شور،دشتی-ضربی به همراه آواز

شور،دشتی-ضربی ب...

محمد معتمدی

دو بیتی خوانی

دو بیتی خوانی

محمد معتمدی

"یاد باد"ضربی خوانی بداهه

"یاد باد"ضربی خ...

محمد معتمدی

"دل عاشق"ضربی خوانی بداهه

"دل عاشق"ضربی خ...

محمد معتمدی

برش های پیش فرض

شور،دشتی-ضربی به همراه آواز

شور،دشتی-ض...

محمد معتمدی

۰۵:۱۰ - ۰۴:۳۸

دو بیتی خوانی

دو بیتی خو...

محمد معتمدی

۰۲:۲۳ - ۰۱:۴۴

"یاد باد"ضربی خوانی بداهه

"یاد باد"ض...

محمد معتمدی

۰۵:۲۴ - ۰۴:۲۸

"دل عاشق"ضربی خوانی بداهه

"دل عاشق"ض...

محمد معتمدی

۰۲:۲۳ - ۰۱:۵۱