آهنگ ها

شور،دشتی-ضربی به همراه آواز

شور،دشتی-ضربی به همراه ...

محمد معتمدی

دو بیتی خوانی

دو بیتی خوانی

محمد معتمدی

"یاد باد"ضربی خوانی بداهه

"یاد باد"ضربی خوانی بدا...

محمد معتمدی

"دل عاشق"ضربی خوانی بداهه

"دل عاشق"ضربی خوانی بدا...

محمد معتمدی

برش های پیش فرض

شور،دشتی-ضربی به همراه آواز - 1

شور،دشتی-ضربی به همراه ...

محمد معتمدی

۰۵:۱۰ - ۰۴:۳۸

دو بیتی خوانی - 1

دو بیتی خوانی - 1

محمد معتمدی

۰۲:۲۳ - ۰۱:۴۴

"یاد باد"ضربی خوانی بداهه - 1

"یاد باد"ضربی خوانی بدا...

محمد معتمدی

۰۵:۲۴ - ۰۴:۲۸

"دل عاشق"ضربی خوانی بداهه - 1

"دل عاشق"ضربی خوانی بدا...

محمد معتمدی

۰۲:۲۳ - ۰۱:۵۱