آهنگ ها

مقدمه (تکنوازی تار)
مقدمه (تکنوازی تار)محمد معتمدی
ساز و آواز "گنج گمشده"
ساز و آواز "گنج گمشده"محمد معتمدی
تصنیف "آینه"
تصنیف "آینه"محمد معتمدی
تصنیف "بی قرار"
تصنیف "بی قرار"محمد معتمدی

برش های پیش فرض

مقدمه (تکنوازی تار)
مقدمه (تکنوازی تار)محمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۵۸
مقدمه (تکنوازی تار)
مقدمه (تکنوازی تار)محمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۵۹
ساز و آواز "گنج گمشده"
ساز و آواز "گنج گمشده"محمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۵۷
تصنیف "آینه"
تصنیف "آینه"محمد معتمدی کد : ۹۲۴۲۷۸۴۵