آهنگ ها

مقدمه (تکنوازی تار)

مقدمه (تکنوازی تار)

محمد معتمدی

ساز و آواز "گنج گمشده"

ساز و آواز "گنج گمشده"

محمد معتمدی

تصنیف "آینه"

تصنیف "آینه"

محمد معتمدی

تصنیف "بی قرار"

تصنیف "بی قرار"

محمد معتمدی

برش های پیش فرض

مقدمه (تکنوازی تار) - 1

مقدمه (تکنوازی تار) - 1

محمد معتمدی

۰۱:۰۰ - ۰۰:۰۰

مقدمه (تکنوازی تار) - 2

مقدمه (تکنوازی تار) - 2

محمد معتمدی

۰۲:۵۰ - ۰۱:۵۰

ساز و آواز "گنج گمشده" - 1

ساز و آواز "گنج گمشده" ...

محمد معتمدی

۱۱:۰۷ - ۱۰:۰۷

تصنیف "آینه" - 1

تصنیف "آینه" - 1

محمد معتمدی

۰۴:۵۴ - ۰۴:۰۴