آهنگ ها

تنها مانده

تنها مانده

علی فانی

یاس آل یاسین

یاس آل یاسین

علی فانی

گلبرگ کبود

گلبرگ کبود

علی فانی

برش های پیش فرض

تنها مانده - 1

تنها مانده - 1

علی فانی

۰۱:۰۲ - ۰۰:۰۴

تنها مانده - 2

تنها مانده - 2

علی فانی

۰۳:۲۶ - ۰۲:۲۶

یاس آل یاسین - 1

یاس آل یاسین - 1

علی فانی

۰۱:۰۰ - ۰۰:۰۰

یاس آل یاسین - 2

یاس آل یاسین - 2

علی فانی

۰۱:۴۱ - ۰۰:۴۲