آهنگ ها

دعای افتتاح 1 (نجوا)

دعای افتتاح 1 (...

علی فانی

دعای افتتاح 2 (مدح)

دعای افتتاح 2 (...

علی فانی

دعای افتتاح 3 (صلوات)

دعای افتتاح 3 (...

علی فانی

دعای افتتاح 4 (امام زمان)

دعای افتتاح 4 (...

علی فانی

برش های پیش فرض

دعای افتتاح 1 (نجوا)

دعای افتتا...

علی فانی

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۱

دعای افتتاح 1 (نجوا)

دعای افتتا...

علی فانی

۰۱:۴۱ - ۰۰:۵۴

دعای افتتاح 1 (نجوا)

دعای افتتا...

علی فانی

۰۲:۳۲ - ۰۱:۴۱

دعای افتتاح 1 (نجوا)

دعای افتتا...

علی فانی

۰۳:۲۵ - ۰۲:۳۲