آهنگ ها

بی خداحافظی

بی خداحافظی

رضا صادقی

هدر شدم

هدر شدم

رضا صادقی

خدا رو دوست دارم

خدا رو دوست دار...

رضا صادقی

کم نشو

کم نشو

رضا صادقی

برش های پیش فرض

بی خداحافظی

بی خداحافظ...

رضا صادقی

۰۳:۳۰ - ۰۲:۳۸

بی خداحافظی

بی خداحافظ...

رضا صادقی

۰۱:۵۷ - ۰۱:۰۳

بی خداحافظی

بی خداحافظ...

رضا صادقی

۰۱:۱۹ - ۰۰:۲۴

هدر شدم

هدر شدم

رضا صادقی

۰۲:۲۵ - ۰۱:۳۶