آهنگ ها

خوب و بد

خوب و بد

رضا صادقی

دلم گفت

دلم گفت

رضا صادقی

حق با تو بود

حق با تو بود

رضا صادقی

زبون آسمون

زبون آسمون

رضا صادقی

برش های پیش فرض

خوب و بد

خوب و بد

رضا صادقی

۰۳:۲۰ - ۰۲:۲۲

خوب و بد

خوب و بد

رضا صادقی

۰۱:۵۲ - ۰۰:۵۶

خوب و بد

خوب و بد

رضا صادقی

۰۱:۲۳ - ۰۰:۲۵

دلم گفت

دلم گفت

رضا صادقی

۰۳:۰۶ - ۰۲:۱۱