آهنگ ها

نترس

نترس

رضا صادقی

دوست دارم خدا

دوست دارم خدا

رضا صادقی

ادعا

ادعا

رضا صادقی

عاشقتم

عاشقتم

رضا صادقی

برش های پیش فرض

نترس

نترس

رضا صادقی

۰۳:۱۱ - ۰۲:۱۲

نترس

نترس

رضا صادقی

۰۱:۱۵ - ۰۰:۱۶

دوست دارم خدا

دوست دارم ...

رضا صادقی

۰۱:۴۸ - ۰۰:۵۲

دوست دارم خدا

دوست دارم ...

رضا صادقی

۰۱:۲۷ - ۰۰:۲۷