آهنگ ها

پیش درآمد سرانداز

پیش درآمد سراند...

محمدرضا شجریان

چهار مضراب سروناز

چهار مضراب سرون...

محمدرضا شجریان

ساز و آواز(غزل حافظ 1)...

ساز و آواز(غزل ...

محمدرضا شجریان

سازو آواز(شعر باباطاهر1)

سازو آواز(شعر ب...

محمدرضا شجریان

برش های پیش فرض

پیش درآمد سرانداز

پیش درآمد ...

محمدرضا شجریان

۰۰:۵۰ - ۰۰:۰۵

پیش درآمد سرانداز

پیش درآمد ...

محمدرضا شجریان

۰۳:۲۹ - ۰۲:۴۸

چهار مضراب سروناز

چهار مضراب...

محمدرضا شجریان

۰۱:۲۱ - ۰۰:۳۰

ساز و آواز(غزل حافظ 1)...

ساز و آواز...

محمدرضا شجریان

۰۹:۲۷ - ۰۸:۳۳