آهنگ ها

قطعه ی طلوع

قطعه ی طلوع

محمدرضا شجریان

آواز و نی

آواز و نی

محمدرضا شجریان

ادامه ی آواز و نی(گوشت،فرود،بیات راجع،عشاق،قرچه،رضوی)

ادامه ی آواز و ...

محمدرضا شجریان

قطعه ی نهفت

قطعه ی نهفت

محمدرضا شجریان

برش های پیش فرض

قطعه ی طلوع

قطعه ی طلو...

محمدرضا شجریان

۰۷:۳۴ - ۰۶:۴۰

آواز و نی

آواز و نی

محمدرضا شجریان

۰۰:۵۵ - ۰۰:۰۰

آواز و نی

آواز و نی

محمدرضا شجریان

۰۲:۴۳ - ۰۱:۴۴

آواز و نی

آواز و نی

محمدرضا شجریان

۰۵:۳۹ - ۰۴:۴۹