آهنگ ها

پیش درآمد ماهور

پیش درآمد ماهور

محمدرضا شجریان

تکنوازی ساز

تکنوازی ساز

محمدرضا شجریان

چهارمضراب

چهارمضراب

محمدرضا شجریان

ساز و آواز(درآمد ماهور،گشایش،حصار ماهور،خاوران،بسته نگار)

ساز و آواز(درآم...

محمدرضا شجریان

برش های پیش فرض

پیش درآمد ماهور

پیش درآمد ...

محمدرضا شجریان

۰۱:۰۵ - ۰۰:۰۷

تکنوازی ساز

تکنوازی سا...

محمدرضا شجریان

۰۰:۵۰ - ۰۰:۰۰

چهارمضراب

چهارمضراب

محمدرضا شجریان

۰۰:۴۶ - ۰۰:۰۶

ساز و آواز(درآمد ماهور،گشایش،حصار ماهور،خاوران،بسته نگار)

ساز و آواز...

محمدرضا شجریان

۰۰:۵۲ - ۰۰:۰۶